Mezinárodní projekt SPIMA

Projekt Targeted Analysis SPIMA (Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan Areas) – Prostorová dynamika a strategické plánování v metropolitních oblastech

Základní popis aktivity

Mezinárodní výzkumný projekt ESPON SPIMA srovnává plánování v deseti různých evropských metropolitních oblastech (Oslo, Brno, Brusel, Lille, Lyon, Zurich, Praha, Vídeň, Terrassa, Torino). Výzkum má aktuálně zpracovanou finální zprávu, v tuto chvíli se čeká na její schválení, posléze budou finální výstupy projektu SPIMA prezentovány odborné veřejnosti a zveřejněny na našem webu.

V průběhu řešení byl mezinárodní expertní výzkumný tým přímo v Brně, kde se zajímal o problematiku strategického a územního plánování a meziobecní spolupráce. V tomto ohledu byl velmi akcentován přínos územního integrovaného nástroje ITI (Integrated Territorial Investment), který na základě předem definované strategie a funkčního zázemí rozděluje prostředky z fondů ESI. Ukázka tak velké pozitivní změny je i na mezinárodní úrovni jedinečná a bude dávána za příklad úspěšné aplikace kohezní politiky EU.

Cíle a výstupy

Výzkum srovnal deset metropolitních oblastí a vytvořil jejich typologizaci. Zásadními přínosy jsou konkrétní doporučení pro každou ze zúčastněných metropolí. V budoucnu se předpokládá distribuce, další rozpracování a přímá aplikace výstupů projektu.

Časový harmonogram aktivity

6. 2. 2018 – závěrečná konference projektu SPIMA v Bruselu (za účasti politické reprezentace zapojených měst)

2. Q 2018 – diseminace výstupů projektu

3. Q 2018 – postupná implementace vybraných opatření a doporučení do praxe metropolitního plánování v BMO

V budoucnu se předpokládá zapojení města do navazujícího projektu.

Jaké možnosti nabízí aktivita pro další subjekty v rámci města, resp. co může aktivita přinést

Aktivita přináší expertní reflexi plánování města Brna na metropolitní úrovni. Pozitivní změny v této problematice bylo dosaženo primárně díky nástroji ITI a vnějšímu financování. Do budoucna je potřeba zajistit udržitelnost plánování a společné finanční nástroje pro úroveň metropolitní oblasti, které zajistí realizaci strategických projektů, jenž mají přesah svými pozitivními dopady do celého území bez ohledu na místo realizace. Provázaný systém vztahů v rámci celé BMO je totiž katalyzátorem jejího dlouhodobého ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti.

Jak je možné se zapojit do přípravy aktivity z pozice dalších subjektů města

Významným úkolem pro rok 2018 je diseminace výstupů projektu a jejich aplikace do reálného řízení a správy Brněnské metropolitní oblasti. Následná činnost je v gesci oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce MMB.