Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Výzva Řídicího orgánu:

Své projektové záměry vyplňujte prostřednictvím naší webové aplikace  určené na sběr projektových záměrů.

Specifické cíle OPPIK pro Brněnskou metropolitní oblast:

  • 1.2 – Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
  • 2.1 – Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP
  • 3.5 – Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Díky těmto specifickým cílům dojde k naplnění následujících opatření ISR BMO:

  • B.5 – Snížení imisní zátěže území (3.5)
  • C.2 – Podpora proinovačních služeb a aplikace výsledků VaV pro firmy v BMO (1.2)
  • C.3 – Podpora proinovačních služeb pro začínající firmy v BMO (2.1)

pozn. v závorce za jednotlivými opatřeními je číselně vyjádřeno označení specifického cíle operačního programu

Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkonů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace OPPIK 2014 – 2020 – ke stažení zde.

Seznam výzev

Služby infrastruktury II

Výzva nositele

plánovaná
Červenec 2019 – Červenec 2019

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Duben 2019 – Duben 2020

Podpora úspory energie v SZT IV

Výzva nositele

plánovaná
Únor 2019 – Únor 2019

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Únor 2019 – Únor 2020